• Regulamin

I Definicje

 1. Sklep internetowy Hotel Trylogia Catering, działający pod adresem http://catering.hoteltrylogia.pl/ prowadzony jest przez:
  Hotel Trylogia Bożena Ładno z siedzibą w Zielonce przy ul. Poniatowskiego 46A, 05-220, numer identyfikacji podatkowej : 9521142730, regon: 014161376 zwanego w dalszej części Sprzedawcą
 2. Klient to osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Zwany w dalszej części Klientem
 3. Zamówienie w rozumieniu niniejszego dokumentu, to czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu oprogramowania, podczas której Kupujący wyraża wolę zakupu zamówionych produktów i usług zgodnie z ich opisem oraz ceną.
 4. Płatność to czynność polegająca na zapłacie ceny za zamówienie w wybrany sposób podczas składania zamówienia a określony w Regulaminie.
 5. Administratorem Danych Osobowych oraz Podmiotem Przetwarzającym Dane Osobowe w rozumieniu Regulaminu jest firma Hotel Trylogia Bożena Ładno ul. Poniatowskiego 46A, 05-220 Zielonka, PL, kontakt do admiratora danych osobowych : iod@hoteltrylogia.pl

II Postanowienia ogólne

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy dokument jest Regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów za pomocą Serwisu Internetowego. Sprzedawca oraz Klient zobowiązują się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
 2. Wszystkie informacje zawarte i wyświetlane poprzez Sklep Internetowy w szczególności na stronie internetowej Sprzedawcy, odnoszące się do towarów i usług, łącznie z ich cenami, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zakazane jest korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Kupującego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Sprzedawcy. W szczególności Kupujący nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Sprzedawcę na jakąkolwiek szkodę majątkową lub wizerunkową.
 4. Klient oświadcza, że podane przez niego dane w formularzu zamówienia, w szczególności adresowe oraz adres email są zgodne, prawidłowe i kompletne. W przypadku podania fałszywych danych lub nienależących do Klienta, Sprzedawca może powiadomić o tym fakcie odpowiednie organy państwowe.
 5. Jeśli są przeprowadzane transakcje za pomocą danych Klienta, Klient musi ponieść za nie koszty, jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po wykryciu faktu o bezprawnym wykorzystaniu swoich danych.
 6. Sprzedawca oświadcza, iż posiada wszystkie uprawnienia sanitarno – epidemiologiczne oraz posiada pełne zaplecze gastronomiczne do przygotowywania oraz serwowania serwowania produktów spożywczych.
 7. Klient oświadcza, iż został poinformowany o konieczności zachowania ciągu chłodniczego od momentu odbioru zamówienia aż do momentu spożycia produktów zgodnie z ich przeznaczeniem.

III Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Warunkiem skorzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 2. Zamówienia na produkty dostępne w Sklepie Internetowym standardowo realizowane są z odbiorem osobistym po stronie Klienta, w siedzibie Sprzedawcy, w terminie oraz godzinie wskazanej podczas złożenia przez Klienta zamówienia. Odbiór osobisty jest możliwy w siedzibie Sprzedawcy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-19.00 oraz soboty w godzinach 10:00-16:00. Odbiór zamówienia w innym dniu, czasie lub w dni ustawowo wolne od pracy winien zostać wcześniej uzgodniony na drodze Klient- Sprzedawca. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość modyfikacji możliwych godzin odbioru po wcześniejszym poinformowaniu Klienta, co nie stanowiło będzie podstaw do dokonania reklamacji.
 3. Dostawa zamówienia pod adres wskazany przez Klienta jest możliwa tylko po wcześniejszym, bezpośrednim kontakcie ze Sprzedawcą oraz uzgodnieniu warunków dostawy przed dokonaniem finalizacji zamówienia przez Klienta. Kontakt ze sprzedawcą, w sprawie realizacji zamówienia w formie dostawy możliwy jest pod numerem telefonu: 22 771 82 81 lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: catering@hoteltrylogia.pl
 4. W przypadku nie spełnienia warunków określonych w punkcie 3, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w formie dostawy. Przyjęte do realizacji zamówienie zostanie zrealizowane przez Sprzedawcę w formie odbioru osobistego przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy.
 5. Zamówienia na produkty dostępne w Sklepie Internetowym są realizowane z minimum 3- dniowym wyprzedzeniem. Dokonując potwierdzenia zamówienia, Klient jest zobowiązany w polu "Uwagi" wpisać informacje:
  a) datę realizacji zamówienia (nie wcześniejsza niż 3 dni od dnia złożenia zamówienia)
  b) godzinę odbioru zamówienia
 6. Kupujący składając zamówienie zobowiązuje się podać swoje prawdziwe i kompletne dane wymagane przez Sprzedawcę i przyjmuje do wiadomości, że składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do potwierdzenia złożenia zamówienia oraz poprawności danych za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej. W przypadku braku kontaktu z Klientem, niepełnych danych, podejrzenia, że dane nie są prawdziwe, należą do osób trzecich lub zastosowana promocja nie należy się Klientowi, Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie za podaniem przyczyny.
 8. Jeśli Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem promocji, upustu ceny i innych preferencji, do których nie miał prawa to zobowiązuje się zapłacić pełną cenę. Sprzedawca ma prawo do weryfikacji uprawnień Klienta do zakupu towaru i usług na preferencyjnych warunkach w trakcie realizacji zamówienia.

IV Dodatkowe informacje odnośnie zamówień składanych przez Internet

 1. Sprzedawca ma prawo anulować potwierdzone zamówienie w przypadkach:
  1. naruszenia zasad opisanych w punkcie III Regulaminu
  2. awarii lub ograniczeń technicznych lub organizacyjnych, które uniemożliwiają lub mocno utrudniają realizację zamówienia
  3. wystąpienia braku odpowiednich środków lub produktów do wykonania zamówienia, którego Sprzedawca nie mógł przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.
  4. w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości, iż podane przez Klienta dane są nieprawdziwe, należą do osób trzecich, Klient nie posiada zdolności do czynności prawnych w rozumieniu prawa cywilnego,
 2. Sprzedawca  zobowiązuje się niezwłocznie, w miarę możliwości zamieścić informację na swojej stronie internetowej mówiącej o występujących ograniczeniach lub braku możności realizacji Zamówień.
 3. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając stosowną wiadomość e-mail, na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu. W szczególnych wypadkach potwierdzenie może zostać wysłane poprzez wiadomość SMS na numert telefonu podany przez Kupującego. Wykonanie przez Sprzedawcę jednej z wyżej wymienionych czynności jest jednoznaczne ze skutecznym przekazaniem Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. Podany czas realizacji zamówienia należy traktować jako planowany i jego przekroczenie do 80% nie jest traktowane jako uchybienie w realizacji zamówienia i nie stanowi podstawy do reklamacji.

V Formy płatności

 1. Kupujący składając zamówienie wybiera jedną z dostępnych form płatności:
  - Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  - Płatności online
  - BLIK
  - Tradycyjny przelew bankowy na numer rachunku Sprzedawcy:
      70 1910 1048 2787 9344 1920 0001
 2. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności Kartą Płatniczą, Płatność Online, Blik,  termin przyjęcia zamówienia do realizacji liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako tradycyjny przelew bankowy,   termin przyjęcia zamówienia do realizacji liczy się od momentu zaksięgowania środków na koncie Sprzedawcy. Dokument potwierdzenia zaksięgowania środków na koncie Klienta nie jest wystarczający. W tytule przelewu Klient zobowiązany jest do podania numeru zamówienia,
 4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 5. Sprzedawca oraz Operator Systemu Płatności zastrzegają sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Klienta, w szczególności pojawienia się wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności.
 6. Sprzedawca oraz Operator Systemu Płatności nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Klienta dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Klienta nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Sprzedawcy lub Operatora Systemu Płatności
 7. Sprzedawca oświadcza, iż wystawi wystawi odpowiednie dokumenty Klientowi potwierdzające dokonanie sprzedaży w terminie przewidzianym ustawowo.
 8. W przypadkach pytań lub wątpliwości Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej.
 1. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub na wyraźne życzenie Klienta, faktura VAT. Nie poinformowanie Sprzedawcy o chęci otrzymania otrzymania faktury VAT skutkowało będzie odmową wystawienia faktury VAT zgodnie z art. 106 b ust.5 ustawy o VAT (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520).

VI Prawo odstąpienia od umowy przez Klienta

 1. Przed spełnieniem świadczenia przez Sprzedawcę Klient może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, przy czym uprawnienie to może być wykonane do momentu, w którym Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient zobowiązuje się poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez kontakt telefoniczny z ze sprzedawcą nie dłużej niż 30 minut od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Po tym czasie zamówienie nie może być odwołane ani zmienione, chyba że Sprzedawca wyrazi na to zgodę. Poinformowanie sprzedawcy o chęci odstąpienia od umowy za pomocą poczty elektronicznej nie jest wystarczające do skutecznego odstąpienia od umowy.
 3. Jeśli Klient dokonał zapłaty, środki zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie w ciągu 14 dni roboczych.

VII Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostarczonym zamówieniu, Klient niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Sprzedawcę w trakcie odbioru zamówienia co zostanie potwierdzone sporządzeniem notatki przez pracownika Sprzedawcy oraz własnoręcznym podpisaniem przez Klienta.
 2. W związku ze specyfiką oferowanego przez Sprzedawcę asortymentu jakim są produkty spożywcze wymagające zachowania ciągłości chłodzenia, Sprzedawca nie jest w stanie obiektywnie zweryfikować możliwości przechowywania produktów u Klienta. Klient oświadcza, że zasady przechowywania wydanego przez Sprzedawcę asortymentu są mu znane. Odbierając zamówienie. Klient zobowiązuje się zgłosić wszelkie nieprawidłowości osobie reprezentującej Sprzedawcę co stanowiło będzie podstawę do rozpatrzenia reklamacji.
 3. Reklamacja Klienta zostanie rozpatrzona do 14 dni od powzięcia o niej informacji. Klient zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w drodze elektronicznej.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, telefon, adres e-mail, datę złożenia zamówienia, data realizacji zamówienia, wskazany adres realizacji zamówienia, login Klienta oraz szczegółowy opis składanych zastrzeżeń.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne lub dla potrzeby pełnego wyjaśnienia Sprzedawca wystąpi o ich uzupełnienie, jeszcze przed rozpatrzeniem reklamacji. Czas rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu do momentu uzupełniania danych przez Klienta składającego reklamację.
 6. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Sprzedawca może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 30 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Klienta lub na adres wskazany w samej reklamacji.

VIII Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia Administratorowi Danych Osobowych, która jest w tym wypadku Podmiotem Przetwarzającym Dane Osobowe w rozumieniu przepisów opartych na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej "Rozporządzeniem").
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Hotel Trylogia Bożena Ładno, ul. Poniatowskiego 46A, 05-220 Zielonka, NIP: 952 114 27 30 .
  Kontakt z administratorem danych: iod@hoteltrylogia.pl
 3. Przetwarzający Dane Osobowe przetwarza powierzone dane na podstawie i w zakresie zgodnym z umową zawartą z Administratorem Danych Osobowych o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 p.3 Rozporządzenia.
 4. Administrator Danych Osobowych może przesyłać Klientowi informacje handlowe tylko wtedy, gdy Klient wyraził na to zgodę w formularzu zamówienia składanego przez Internet lub podczas procesu rejestracji.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Celem przetwarzania danych osobowych jest możliwość poprawnej realizacji zamówienia złożonego za pomocą Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 7. Dane osobowe Administrator będzie przetwarzał przez cały czas korzystania przez Kupującego z Serwisu Internetowego.
 8. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy – przysługuje Klientowi także prawo do przenoszenia tych danych osobowych.
 9. Klientowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

IX Postanowienia końcowe

 1. W celu poprawnej realizacji usług niezbędne jest posiadanie przez Klienta dostępu do sieci Internet, aktywnego adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 1 dnia od dnia publikacji. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu jest jednoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 4. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.